Regulamin świadczenia usług w firmie Podocenter Ewelina Szpakowska
 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulaminem określa zasady korzystania z usług podologicznych świadczonych przez firmę Podocenter Ewelina Szpakowska, która wykonuje działalność gospodarczą w Warszawie w lokalu U8 przy ul. Ostrobramska 126 i w lokalu UA5 przy ul. Kościeszów 6, NIP 7123191811 (zwana dalej „Podocenter”).
 2. Przed skorzystaniem z usług podologicznych w Podocenter należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z usług podologicznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Z usług podologicznych, w tym rejestracja oraz wizyta w Podocenter, mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie (zwane dalej „Klientami”) na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie, wyłącznie za uprzednią zgodą ich rodzica, opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem usług podologicznych.

§ 2. Rejestracja na wizytę

 1. Podocenter świadczy usługi podologiczne za uprzednią rezerwacją wizyty.
 2. Wizyty w Podocenter można umawiać telefonicznie, lub aplikacją Booksy.
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podocenter.
 4. Klient może zostać wpisany na listę rezerwową wizyty w przypadku zapełnienia grafiku. Skorzysta
  dopiero z usług podologicznych, kiedy inny Klient odwoła umówioną i zarejestrowaną wizytę.
 5. Podocenter przewiduje możliwość przyjęcia Klienta bez uprzedniej rezerwacji, jeśli wystąpiły
  powikłania po usłudze podologicznej wykonanej w Podocenter.
 6. Podczas rejestracji możliwy jest wstępny wywiad z Klientem dotyczący problemu, z jakim się zgłasza, w celu oszacowania czasu trwania usługi podologicznej.
 7. Do rejestracji wymagane są dane Klienta:
  • a) imię i nazwisko;
  • b) numer telefonu do kontaktu;
 8. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie mejla na adres firmowy:
  ewelina.szpakowska01@gmail.com, zdjęcia stopy lub miejsca problematycznego.
 9. Pomiędzy wykonaniem usług podologicznch Podocenter dezynfekuje gabinet.
 10. Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty Klient powinien otrzymywać od Booksy wiadomość tekstową SMS-a z przypomnieniem o wizycie. W przypadku braku wiadomości należy koniecznie skontaktować się telefonicznie z Podocenter.

§ 3. Odwołanie wizyty

 1. Na zarezerwowaną wizytę Klient zgłasza się przynajmniej 10 minut wcześniej przed umówionym terminem.
 2. Podocenter zastrzega, że ustalona godzina wizyty może ulec nieznacznej zmianie, z przyczyn
  niezależnych od firmy, jednakże nie dłużej niż 15 minut. Podocenter poinformuje Klientów zapisanych na wizytę o przesunięciu terminu.
 3. Podocenter zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem
  rozpoczęcia wizyty. W takim wypadku Podocenter zaproponuje nowy termin wizyty.
 4. Podocenter zachowuje prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej w przypadku spóźnienia się Klienta o 10 minut na umówioną wizytę. Jeśli Klient zawiadomi Podocenter o okoliczonościach spóźnienia, to za zgodą Podocenter wizyta może się odbyć, lecz może ulec skróceniu.
 5. Niezgłoszenie się Klienta na wizytę bez uprzedniego odwołania wizyty uprawnia Podocenter do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej usługi podologicznej.
 6. Podocenter nie udziela konsultacji telefonicznych. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas
  umówionej wizyty w Podocenter.
 7. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg wizyty

 1. Usługi podologiczne wykonują w Podocenter specjaliści, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
  zawodowe oraz umiejętności niezbędne do wykonania tych usług.
 2. Na pierwszej wizycie Podocenter przeprowadza wywiad z Klientem, a następnie przedstawia plan terapii oraz wstępny koszt usługi podologicznej.
 3. Podocenter udostępnia zakres świadczonych usług podologicznych na firmowej stronie internetowej:
  www.podocenter.pl.

§ 5. Płatność

 1. Za wykonane usługi podologiczne Klient jest zobowiązany zapłacić. Szczegółowy cennik dla
  poszczególnych usług podologicznych znajduje się na firmowej stronie internetowej: www.podocenter.pl.
 2. Podocenter udostępnia następujące formy płatności:
  • a) gotówka;
  • b) karta płatnicza;
  • c) bon podarunkowy.
 3. Klient posiadający bon podarunkowy jest zobowiązany do okazania go w momencie płatności. W przeciwnym wypadku usługi podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub bezgotówkowej – kartą płatniczą.

§ 6. Reklamacja

 1. Klient po wykonanej usłudze podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej
  wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów. Składając reklamację Klient zobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać przyczyny zasadności reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie z właściwą dokumentacją fotograficzną i
  przesłana listem poleconym na adres Podocenter w Warszawie (kod pocztowy: 03-188), ul. Kościeszów 6/UA5, lub mejlem na adres: ewelina.szpakowska01@gmail.com.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Podocenter w terminie 14 dni od jej otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o zasadności, lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w
  Podocenter, lub zwrot kosztów za usługę. Podocenter może zaproponować inne korzyści Klientowi.
 5. W przypadku zakwestionowania usługi podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona
  temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, jeżeli powikłania związane są z wykonaną usługą podologiczną w Podocenter, lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Klient odpowiada w pełnej wysokości za uszkodzenie wyposażenia Podocenter. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich rodzice, opiekunowie, lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Podocenter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Podocenter, poza
  miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w
  przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań, lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologiczne po stronie firmy Podocenter.
 4. Podocenter nie odpowiada za efekt końcowy usługi podologicznej, z którego Klient jest niezadowolony i wynika to z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone podczas
  wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające w Podocenter zobowiązane są do całkowitego przestrzegania zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Do Podocenter zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu i cennika usług podologicznych.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny być rozstrzygane polubownie.
 5. Regulamin obowiązuje od 14.12.2022 r.
""
phone